ลัวะ (มัล, ปรัย)

2023-05-12 16:25:51
ผู้เข้าชม : 60

ลัวะ (มัล ปรัย) มีอัตลักษณ์สำคัญในการสืบสายตระกูลที่เอื้อต่อการกำหนดข้อห้ามด้านการแต่งงาน  ครัวเรือนแต่ละหลังจึงมีวันกำ หรือหยุดงานแตกต่างกันเพื่อแสดงให้เห็นว่า ลูกหลานในตระกูลที่มีวันกำเดียวกันจะไม่สามารถแต่งงานกันได้ ด้านการดำรงชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ในช่วงเวลาว่าง ผู้หญิงจะทอผ้า ตำข้าว จักสานตะกร้า และกระบุง ส่วนผู้ชายจะเข้าป่าล่าสัตว์  ปัจจุบัน ชาวลัวะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว มัน งา เผือก รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาบริโภคภายในครัวเรือนและนำไปเป็นของเเลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ มีบางส่วนเป็นแรงงานรับจ้างนอกหมู่บ้าน ในชุมชนของชาวลัวะ (มัล ปรัย) จะไม่มีร้านค้า จึงไม่มีการซื้อขายสิ่งอุปโภคบริโภค แต่จะมีการแบ่งปันอาหารให้กันและกัน โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ขาดแคลน ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีการดำรงชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและวิถีการเอื้อเฟื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างผู้คนในชุมชน ุ

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ประวัติศาสตร์
  • การตั้งถิ่นฐานและกระจายตัว
  • วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • อ้างอิง

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ : ลัวะ (มัล, ปรัย)
ชื่อเรียกตนเอง : มัล, ลัวะมัล, ปรัย, ไปร, ลัวะปรัย
ชื่อที่ผู้อื่นเรียก : ลัวะ, ถิ่น
ตระกูลภาษา : ออสโตรเอเชียติก
ตระกูลภาษาย่อย : มอญ-เขมร
ภาษาพูด : -
ภาษาเขียน : -


close
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว